logowanie

rejestracja

jak korzystać
  Ubezpieczenia dla Księgowych  
Kalkulacja składki – OC Księgowego
 
Ubezpieczyciel
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 271543
NIP: 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości
Wnioskowane ubezpieczenie
Wybierz sumę gwarancyjną OC Księgowego:
Suma ubezpieczenia Ochrony Prawnej:
Czy posiadasz certyfikat księgowego, biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego? TAK NIE
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją OC Księgowego w AXA lub u innego ubezpieczyciela? TAK NIE
Liczba lat nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia w AXA lub u innego ubezpieczyciela:
Liczba szkód w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę